Koordinátor BOZP

Povinnost stanovit koordinátora BOZP při práci na staveništi vzniká na základě splnění podmínek stavbu dle zákona č. 309/2006 Sb. a to podle rozsahu stavby a při splnění podmínek v případě stavby se zvýšeným rizikem uvedených v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Tuto povinnost má zadavatel stavby.

Mimo legislativních povinností je vhodné mít koordinátora BOZP na staveništi již z důvodu, že naprostá většina menších stavebních firem v rámci úspor nebo z neznalosti, neinformuje svého “bezpečáka” o zahájených pracích a tak neexistuje žádný dohled osoby odborně způsobilé v prevenci rizik na staveništi.

V případě, že vznikne povinnost stanovit kordinátora BOZP na staveništi, účastní se koordinátor již přípravné fáze, tedy projektových prací. Důvodem je upozornit na možná rizika při stavbě, která mohou hrozit osobám pohybujícím se na staveništi v důsledku nutnosti vykonat práce v rámci projektu. Koordinátor BOZP zároveň zpracuje plán BOZP (je-li vzhledem k činnostem se zvýšeným rizikem nutný). Dále poskytne hlavnímu dodavateli informace o svých požadavcích na komunikaci s ním i subdodavateli a dohodne systém předávaných informací a postupy v případě hrozících mimožádných situací. 

Před zahájením prací informuje nebo sám podá za zadavatele ohlášení prací na inspektorát práce. Na žádost zhotovitele může být nápomocen při hodnocení dodavatelů z hlediska dodržování pravidel BOZP.

 

 

  • koordinátor BOZP na staveništi provádí koordinaci zhotovitelů tak, aby při souběhu prací nedocházelo k porušování BOZP. 
  • organizuje kontrolní dny k dodrýování plánu BOZP za účasti zhotovitelů
  • spolupracuje na tvorbě harmonogramu jednotlivých prací
  • informuje všechny zhotovitele o rizicích práce, která by vznikla v rámci stavby včetně samotných prací, uložení materiálu, zabezpečení staveniště
  • sleduje jednotlivé činnosti a vyhodnocuje rizika práce
  • sleduje, zda zhotovitelé dodržují harmonogram prací, případně provádí aktualizaci tohoto harmonogramu

 

 

Všechny služby

Naše pomoc pro vás může být zásadní.

Neutíkejte z boje, nenecháme vás padnout.

Svěřte nám své bezpečí. 🙂

Jsme na vaší straně v případě problémů

Při poskytování poradenství se řídíme povinnostmi danými zaměstnavatelům platnou legislativou, normami ISO a požadavky klientů.